Hanke pähkinänkuoressa

Työväenluokkainen tausta ja ruumiillisuus on kolmivaiheinen hanke, jonka tavoitteena on tehdä näkyväksi luokkataustan vaikutuksia ihmisen liikkeeseen ja toimintaan.

 

Hanke koostuu tutkimuksellisesta työskentelystä, esitysten toteuttamisesta sekä julkaisujen työstämisestä. Hanketta vetävät tanssitaiteilijat Elsa Heikkilä ja Laura Lehtinen. Heidän lisäkseen aktiivisia työryhmäläisiä on tällä hetkellä yhteensä 17. 

Hankkeen parissa tuotetut julkaisut ja esitysluonnokset ovat tavoittaneet tähän mennessä jo tuhansia.

Tutustu hankkeen taustoihin >

Lue lisää: 

Luokan määritelmä

Mikä oikeastaan on luokka? Lue lyhyt esittely aiheesta.

 

luokka ja ruumis

Lue luokkaiseen ruumiillisuuteen liittyvistä havainnoista joita työryhmä on tehnyt hankkeen aikana.

luokka näyttämöllä

Katso tulossa olevien esitysten tiedot ja tutustu menneisiin tapahtumiin.
 

TUTUSTU KIRJALLISUUTEEN

Tutustu hankkeen parissa luetun kirjallisuuden luetteloon ja lue lisää luokan teoriasta.
 

 

Hankkeen tavoitteet

Työväenluokkainen tausta ja ruumiillisuus -hanke tekee näkyväksi luokkataustan vaikutuksia ihmisen ruumiillisuuteen, kokemuksiin siitä sekä toimijuuteen. Tavoitteenamme on nostaa esille yhteiskuntaluokkiin liittyviä kysymyksiä tanssitaiteen kontekstista käsin. Pyrimme työskentelymme aikana syventämään ymmärrystä aiheesta sekä osaltamme purkamaan tasa-arvomyyttiä, jonka mukaan Suomessa kaikilla on samanlaiset mahdollisuudet opiskella, työllistyä, edetä urallaan tai osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun. Eräs hankkeen tavoitteista on myös asettaa ruumiillinen ja käsitteellinen tieto rinnakkain.

 

“[C]lass is something beneath your clothes, under your skin, in your psyche, at the very core of your being” (Kuhn 2002, 117). Luokkatausta ei välttämättä näy ulospäin samalla tavalla kuin vaikkapa etninen tausta tai sukupuolen ilmaukset. Työryhmäläisten kokemuksen mukaan se kuitenkin tuntuu ja on väistämättä läsnä monissa tilanteissa, myös taiteen kentällä ja prosesseissa. Työryhmä haluaa pitää luokkakysymyksiä mukana vallitsevassa moninaisuus- ja tasa-arvokeskustelussa.

Hankkeen vaiheet

Työväenluokkainen tausta ja ruumiillisuus on kolmivaiheinen hanke, jossa tutkitaan ja työstetään taiteen ja sosiologian konteksteissa työväenluokkaisen taustan vaikutuksia ruumiillisuuteemme sekä toimijuuteemme. Hankkeen tavoitteena on työn kautta tehdä näkyväksi eriarvoistavia valtarakenteita ja niiden vaikutuksia yksilöiden mahdollisuuksiin ja valintoihin yhteiskunnassamme. Työskentelyn pyrkimyksenä on myös vahvistaa osallistujien toimijuutta ja osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun luokkaeroista.

 

Hankkeen ensimmäinen ja toinen osa ovat ruumiillisiin, tutkimuksellisiin työpajoihin pohjautuva tanssitaideprojekti perinteisemmillä nykytanssinäyttämöillä. Kolmas osa koostuu työpajoista ja esitysvierailuista erilaisissa työ- ja opiskeluyhteisöissä muualla Suomessa sekä verkkojulkaisun tuottamisesta.

Teosprosessi pohjautuu työpajojen ruumiilliseen tutkimukseen ja sen tarkoituksena on antaa luokkakokemuksille esityksellistetty muoto. Teoksessa pyritään pääsemään kiinni luokkaan ruumiissamme, jossa se porautuu lihaamme, ryöpsähtää ulos selkähiessämme, häilyy katseessamme, muljahtaa sisuksissamme. 

Kolmanteen vaiheeseen kuuluu siis myös verkkojulkaisun työstäminen. Julkaisu tuo hankkeen aikana esiin nousseita kokemuksia kaikkien saataville. Siihen tekstejä kirjoittavat työryhmässä mukana olevat taiteilijat ja tutkijat pohtien luokkataustan vaikutuksia erilaisista näkökulmista. Jokainen kirjoittaja kirjoittaa omasta tulokulmastaan käsin, jolloin teksteistä osa on vankemmin teoriaan nojaavia ja osa painottaa kokemuksellista kirjoittamista. Tekstien kautta nousee esille yhteiskuntaluokan vaikutusten yhteys muihin risteäviin tekijöihin ja sitä kautta luokkakokemusten moninaisuus avautuu lukijalle. 

Hankkeen tukijat: Koneen säätiö, Taiteen edistämiskeskus, Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Samuel Huberin taidesäätiö, Helsingin kaupunki, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun taidetoimikunta
Tuotanto: JoJo - Oulun Tanssin Keskus, Arts management Helsinki, Nollapiste-kollektiivi
Residenssituki: Zodiak - Uuden tanssin keskus, Sivuaskel 2021 -festivaali
Yhteistyössä: Tanssikoulu DCA, Stoa, Balanssi Studiot